Sucho, které sužuje Českou republika, je jedním z důsledků toho, v jakém stavu je naše krajina. Schopnost půdy zadržovat vodu se snížila na polovinu. Přes dvě třetiny zemědělské půdy je ohroženo erozí. Obrovská pole dostávají velké dávky umělých hnojiv a pesticidů. Z krajiny zmizela velká část zeleně a vodních ploch. Za posledních sto let zmizel z našeho území více než 1 milión hektarů mokřadů. Obnova toho, co jsme v minulosti poničili, probíhá zoufale pomalu. Jako bychom měli stále dost času… 

O suchu a boji se suchem politici v poslední době začali rádi a hodně mluvit, ale ve skutečnosti se toho stále moc neděje. Začíná se vytvářet atmosféra pro budování nových přehrad a vodovodů, ale to hlavní, stav krajiny, se řeší stále jen na papíře. A to je problém, protože velká část krajiny je odvodněná melioracemi a většina koryt potoků a řek je narovnána a zahloubena tak, že místo meandrů, niv a zdravé krajiny, která je schopna zadržovat vodu, máme systém odvodňovacích kanálů, kterými voda rychle odtéká pryč, do řek a moří. 

Nejde však jen o vodu. To, jak hospodaříme s krajinou, má mnoho dalších negativních vlivů. Podzemní vody jsou znečištěné mnoha druhy pesticidů, v krajině chybí zeleň, a tím pádem i hmyz, ptáci a další živočichové. Krajina bez stromů se také mnohem rychleji přehřívá a vysušuje. Velké plochy bez stromů přispívají ke globálnímu oteplování stejně jako produkce skleníkových plynů. A v neposlední řadě – krajina, uzpůsobená pro moderní zemědělství, sice dává velké výnosy, ale již není tou krajinou, o které se zpívá v naší hymně. A to je škoda, estetická i ekonomická.

Chceme to změnit. Můžete nám věřit. V našich řadách jsou totiž lidé, kteří se obnovou krajiny dlouhodobě a hlavně prakticky zabývají. Víme, jak vytvářet nové tůně, obnovovat rybníky, vracet do krajiny remízky a aleje. Ale také víme, jak náročné to je a jak malou podporu od státu a kraje tyto aktivity dostávají. Peníze v krajském rozpočtu jsou, pro dosavadní vedení Libereckého kraje však obnova krajiny nebyla prioritou. Pro nás to priorita je.